Regulamin sklepu Travel Stuff

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin świadczenia usług określa warunki zamówienia, zakupu, płatności i dostawy towarów w sklepie internetowym www.travelstuff.pl prowadzonym przez:

Gecco Wear Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 6 

32-540 Trzebinia, Polska 

NIP-628 227 6502

KRS-0000778822

a także warunki rejestracji i prowadzenia konta użytkownika w sklepie internetowym oraz politykę prywatności użytkowników sklepu internetowego.

2.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-05-2019 r. do jego zmiany bądź odwołania.

II. DEFINICJE

1.Sprzedawca - oznacza sklep internetowy www.travelstuff.pl prowadzony przez

Gecco Wear Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6

32-540 Trzebinia, Polska

NIP-628 227 6502

KRS-0000778822

2.Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonuje zakupu towaru/ów w sklepie internetowym,

3.Kupujący / Klient indywidualny – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której – zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa – mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.

Osoba fizyczna może być Klientem, jeżeli:

  • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • Uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  • Jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

3.1 Kupujący / Klient przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.Dostawca – firma kurierska lub ich usługa działająca w zakresie własnego regulaminu, w jakim dokonuje dostaw zamówionego przez Kupującego towaru

5.Towar(y) – oznacza artykuł, wynikające z działalności Sprzedawcy i jego PKD w tym także obuwie i odzież, wyprodukowane lub dystrybuowane za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6.Cena – wartość Towaru brutto (z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT 23%) przypisana do każdego Towaru na stronie internetowej, nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru do miejsca oznaczonego przez Kupującego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia i aktualizacji ceny dostawy, jeżeli taka wynika np. poprzez potrzebę zmiany adresu dostawy przez Kupującego lub dostawy poza granice Polski.

7.Sklep internetowy – to punkt prowadzenia handlu elektronicznego przez Sprzedawcę, w domenie internetowej www.travelstuff.pl dokonując sprzedaży towarów drogą elektroniczną.

8.Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

9.Hasło – podany podczas rejestracji ciąg liter cyfr i znaków specjalnych dostępnych Kupującemu, umożliwiający zalogowanie do Sklepu internetowego,

10.Regulamin – oznacza Regulamin Świadczenia usług Sklepu internetowego,

11.Dzień zapłaty – oznacza dzień wpływu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

12. Gwarancja producenta to dobrowolne oświadczenia gwaranta, w którym określone są zobowiązania gwaranta, gdyby towar okazał się wybrakowany lub niezgodny z opisem. Reklamację na podstawie gwarancji producenta kupujący może złożyć tylko wtedy, gdy producent na dany towar wystawił gwarancję. Gwarancja producenta jest uregulowana w Kodeksie cywilnym (Dz. U. 2017 poz. 459) w artykułach 577-582.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego jest możliwe po:

a) prawidłowym wypełnieniu danych kontaktowych na stronie www Sklepu internetowego,

b) spełnieniu minimalnych wymagań sprzętu i oprogramowania komputerowego tj. dostępu Kupującego do komputera osobistego wraz z kartą sieciową lub modemem umożliwiającymi dostęp do sieci Internet, systemu operacyjnego Windows, Mac OS, Linux, posiadającego środowisko graficzne i standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome), połączenia z siecią Internet.

2. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym jest możliwe bez przeprowadzenia procesu rejestracji, jednak następuje z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia przez Kupującego powyższych wymagań, nie będzie możliwe zapewnienie Kupującemu dostępu do Sklepu internetowego i dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.

4. Rejestracja obejmuje prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu, telefonu, adresu e-mail, a także akceptację regulaminu i polityki prywatności sklepu internetowego.

5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Kupującego oświadczeń woli o treści:

a) jako kupujący w sklepie internetowym zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystępuję do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,

c) oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą, a także zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów za podanie danych nieprawdziwych,

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularz rejestracji przez Administratora, wyłączenie dla celów prawidłowego wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartej przez strony na zasadach wynikających z Regulaminu i innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia jest możliwe po wypełnieniu formularza zamówienia.

2. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu zamówienia należy dokonać:

- wyboru towaru i jego ilości,

- sposobu dostawy towaru i określenia adresu dostawy towaru,

- sposobu płatności,

- oświadczenia, co do woli otrzymania rachunku wraz z danymi wymaganymi do jej wystawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.Sprzedawca odpowiada na kierowaną do niego korespondencję w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych.

4. Sprzedawca nie odpowiada na wiadomości e – mail dotyczące złożonego zamówienia, które nie zawierają numeru zamówienia i innych danych wymaganych niniejszym Regulaminem.

5.Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem okresów awarii systemu teleinformatycznego oraz jego przebudowy i konserwacji.

6.Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego stanowią ofertę w rozumieniu przepisów ustaw Kodeksu cywilnego, przy czym warunki umowy sprzedaży określa Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.

7.Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego wiadomością poczty elektronicznej przesyłaną na adres Sprzedawcy, pod warunkiem dostępności Towaru lub materiałów w magazynie Sklepu internetowego.

8.Realizacja zamówienia następuje w terminie oznaczonym w opisie danego przedmiotu i w przypadku rzeczy ogólnodostępnych wynosi nie dłużej, niż 7 dni roboczych. W sytuacji realizacji zamówienia indywidualnego, termin realizacji wynosi do 14 dni roboczych.

9.W przypadku zakupu za pobraniem realizacja zamówienia następuje w terminach jak wyżej.

10.W przypadku niedostępności Towaru lub materiału w Sklepie internetowym, które uniemożliwiały będą realizację zamówienia Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego, a ponadto w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.

11.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia z materiałów zbliżonych do Towaru określonego w zamówieniu, jednak nie niższej jakości niż Towar zamówiony.

12.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, gdy sprowadzenie Towaru byłoby niemożliwe, wiązało się z nadmiernymi kosztami lub długim okresem oczekiwania. Wówczas w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną, o czym poinformuje Kupującego.

13.Sprzedawca do każdego zrealizowanego zakupu wystawia fakturę VAT.

14. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza w 100% jego realizacji. Zastrzegamy, iż z przyczyn od nas niezależnych (skończenie się towaru na magazynie, brak towaru u dostawców itp.) możemy zamówienie zrealizować częściowo lub odstąpić od jego realizacji. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym klienta.

V. CENY I RABATY

1. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena Towaru jest wiążąca od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian Cen Towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz ich odwoływania.

4. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na Ceny Towarów w przypadku zamówień złożonych przed datą zmiany Ceny oraz warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.

VI. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

1.Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany w zamówieniu przez Kupującego spośród możliwości wskazanych w niniejszym rozdziale.

2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich oferowanych w serwisie Furgonetka.pl zwanych w Regulaminie dostawcami.

3. W przypadku realizacji dostawy krajowej przez firmę kurierską DPD koszty przesyłki wynoszą:

- 17 zł w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty,

- 25 zł w przypadku wyboru płatności za pobraniem.

4. Dostawa międzynarodowa odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z obowiązującym cennikiem Dostawy dla poszczególnych stref dostawy, według usług www.furgonetka.pl

5. Realizacja Dostawy następuje:

- w przypadku przesyłki krajowej, do siedmiu dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia,

- w przypadku przesyłki międzynarodowej w terminie od 4 do 14 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji dostawy przez Dostawcę, za wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych powszechnie obowiązującym prawem.

7. Przesyłki za zamówienia od 200 zł wzwyż są darmowe na terenie kraju i realizowane przez firmę kurierską Fed Ex

VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem i blikiem przeprowadzane są za pośrednictwem zewnętrznych systemów płatności:

  • Centrum Rozliczeniowego Przelewy24 obsługiwany przez firmę PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska.
  • System płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny.

2. Sprzedawca przyjmuje płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy.

Gecco Wear Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6

32-540 Trzebinia, Polska

PL 96 1050 1100 1000 0090 8058 0229

ING Bank Śląski

W przypadku płatności w formie przelewu tradycyjnego realizacja zamówienia następuje pod warunkiem wpisania numeru zamówienia w tytule przelewu i po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

3.Gotówką, tylko i wyłącznie w formie płatności za pobraniem.

VIII. REKLAMACJE

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wobec Kupujących będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową.

2. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w ustawie Kodeksu cywilnego.

3. Zgłaszając reklamację, Kupujący zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz rachunkiem, bądź fakturą VAT potwierdzającą zakup Towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki na adres:

Gecco Wear Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6

32-540 Trzebinia

4. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia.

5. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

6. Sprzedawca wymienia Towar po uwzględnieniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej rozpatrzenia.

7. Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

8. Konsument ma prawo do realizacji prawa reklamacji wynikającego z niezgodności Towaru konsumpcyjnego z umową w ciągu roku od daty zakupu Towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie towaru.

IX. ZWROTY ZAMÓWIEŃ

1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.

2. Zwracany lub wymieniany Towar powinien:

- zostać przesłany w dowolnym, zabezpieczonym opakowaniu, posiadać metki i zabezpieczenia. Towar nie może mieć śladów użytkowania lub zabrudzeń, musi zostać odesłany wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu (pobranie po kliknięciu w ten link) i rachunek.

3. Rezygnacja może dotyczyć całości złożonego zamówienia, bądź jego części.

4. Zwroty towaru przyjmowane są pod adresem:

Gecco Wear Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6

32-540 Trzebinia.

5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia, koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Sprzedawca natomiast zwróci Klientowi równowartość zamówienia w terminie do 14 dni od odstąpienia Kupującego od umowy na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu.

X. WYMIANA TOWARU

1. Chęć wymiany towaru powinna być uprzedzona kontaktem mailowym lub telefonicznym ze Sprzedawcą.

2. Wymieniany Towar powinien:

- zostać przesłany w dowolnym, zabezpieczonym opakowaniu, posiadać metki i zabezpieczenia, nie może mieć śladów użytkowania lub zabrudzeń.

3. Zwroty towaru przyjmowane są pod adresem:

Gecco Wear Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6

32-540 Trzebinia.

4. Towar podlegający wymianie, Kupujący odsyła na własny koszt.

Koszty wysyłki wymienionej rzeczy ponosi Sprzedawca.

5. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta.

XI. DANE OSOBOWE

1. Poprzez ukończenie procesu rejestracji Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora dla celów realizacji umowy i celów marketingowych. Więcej informacji na temat przechowywania danych osobowych i polityki prywatności znajdziesz w dziale Polityka Prywatności - lub klikając w link.

2. Administratorem danych osobowych jest

Gecco Wear Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6

32-540 Trzebinia

NIP 628 227 6502.

3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w treść danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

6. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Sklepu internetowego oraz danych osobowych w celu przesyłania wiadomości e-mail, a także w celu realizacji umowy w szczególności realizacji Dostawy i realizacji płatności za Towar.

XII. GWARANCJA

1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte Gwarancją Producenta.

2. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, od daty zakupu towaru. W przypadku zakupu obuwia Moo Chuu gwarancja wynosi 12 miesięcy, z wyjątkiem ich podzespołów czyli pasków, na które gwarancja jest ograniczona na 6 miesięcy.

3. W przypadku konieczności skorzystania przez Kupującego z prawa gwarancji / wymiany towaru, postępowanie powinno być uprzedzone kontaktem poprzez formularz kontaktowy, mail lub telefonicznie ze Sprzedawcą.

4. Sprzedawca/Gwarant zobowiązuje się na swój koszt dostarczyć oraz wykonać uprawnienia wynikające z gwarancji producenta np. wydanie nowej rzeczy, zwrot ceny, usunięcie usterki, w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia reklamowanej rzeczy Sprzedawcy, pod warunkiem dotrzymania przez Kupującego terminu Gwarancji Producenta.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i w umowie z Kupującym zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny, przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Sprzedawca poinformuje Kupującego o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenia jego tekstu jednolitego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia przez Sprzedawcę.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl